Rotterdams Klimaatakkoord

Archief

Deal 14: Participatie platform

We creëren een overlegplatform met een digitale plek voor uitwisseling van informatie, tips en kennis op het gebied van deze energietransitie.

Samenvatting

Doel van het overlegplatform is het stimuleren van de uitvoering van initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming, schone energie, circulariteit en werkgelegenheid. Zo worden deze initiatieven kansrijker en wordt de energietransitie versneld en opgeschaald.

Deelnemende partijen

Klusbedrijf 2RH, Milieudefensie, Burgerpanel Rotterdam, Archiklas. Werkgroep Duurzaam Mooi Middelland, Wijkenergie Werkt. Alex Energie, Specht in de Stad, Breytner, De transformator, Aktiegroep Oude Westen, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is met succes afgerond.

Deal 19: Vervoersbank

De fietsenbank, gevestigd aan de Pretorialaan in Rotterdam Zuid voegt aan haar service twee elektrische auto’s toe.

Samenvatting

De fietsenbank wordt een vervoersbank, de auto’s kunnen geleend worden door de deelnemers. Hierdoor worden afstanden tot de arbeidsmarkt kleiner en kunnen meer mensen profiteren van mobiliteit.

Deelnemende partijen

Buurauto, Green Choice, Lokaal MKB, Erasmus/ DRIFT, Afrikaanderwijk Coöperatie, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is beëindigd en geëvalueerd en de lessen worden meegenomen in opschaling naar de Stadsbrede deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Deal 20: Elektrische car sharing voor iedereen

We ontwikkelen een autodeelprogramma met 100 elektrische auto’s.

Samenvatting

Aan het eind van 2019 wordt een autodeelprogramma uitgerold met 100 elektrische auto’s. Je kunt een auto reserveren via een app en na gebruik overal in Rotterdam achterlaten. Dit concept wordt gekoppeld aan zakelijke auto-deel-initiatieven en initiatieven van bewoners van appartementencomplexen en woonwijken.

Deelnemende partijen

Van Mossel Automotive Groep, Engie, Vestia, Klanten van Van Mossel Automotive Groep (zakelijk autodelen), Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Initiatiefnemer hebben zich bij start teruggetrokken en dit verder zelfstandig ontwikkeld.

Deal 22: Coƶperatie deelmobiliteit

We helpen bewoner met het oprichten van lokale coöperaties waarbinnen zij voertuigen kunnen delen.

Samenvatting

In lokale coöperaties waarbinnen bewoners voertuigen delen, zijn bewoners goedkoper uit, zijn minder voertuigen nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. Het streven is dat minimaal 40% van de voertuigen volledig elektrisch is.

Deelnemende partijen

DEEL, Onze Auto, De Coöperatie Expert, georganiseerde buurtbewoners, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

In Rotterdam is door omstandigheden het concept van Deel! niet tot ontwikkeling gekomen.

Het initiatief wordt echter als waardevol beoordeeld en wordt betrokken bij de klimaatdeal  Stadsbrede deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Deal 28: Ondernemerstafel

We zetten een netwerk op van ondernemerskoepels en invloedrijke werkgevers, die manieren bedenken waarmee we de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord kunnen realiseren.

Samenvatting

De ambities van het Klimaatakkoord zijn neergelegd in een netwerk van ondernemerskoepels en invloedrijke werkgevers (R10). Dat netwerk stelt een koplopers groep samen, die elkaar uitdaagt om manieren te bedenken waarmee bedrijven de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord kunnen realiseren.

Deelnemende partijen

De Verkeersonderneming, VNO/NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs en invloedrijke werkgevers (R10). Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar de Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers (Klimaatdeal #52).

Deal 29: Zakelijke deelmobiliteit

We zetten een hub op met elektrische deelauto’s voor de zakelijke markt.

Samenvatting

De elektrische deelauto is door zijn mobiliteitsgarantie een goed alternatief voor een eigen auto of de lease-, huur- of poolauto.  We zetten daarom een hub op met elektrische deelauto’s voor de zakelijke markt. Doordat het autodeelsysteem vraag gestuurd is, worden grondstoffen en kostbare ruimte efficiënt ingezet.

Deelnemende partijen

Amber *), ASR, APCOA Parking, Green Business Club Alexander, Politiedienstencentrum Marten Meesweg, Prorail, Computer Futures, Thornico, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

De deal heeft een concreet vervolg gekregen in de Kruispleingarage waarin september 2021 een pilot voor 1 jaar is gestart met elektrische deelauto’s (3 aanbieders)

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/deelautos-schouwburgplein/

Deze klimaatdeal wordt opgeschaald naar de Stadsbrede deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Deal 33: Stadsbrede deelfiets

We zetten een deelfietssysteem op, waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat.

Samenvatting

Er wordt gewerkt aan een deelfietssysteem waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat. Het stimuleren van alternatief vervoer ten opzichte van de auto is belangrijk om de stad bereikbaar, gezond en leefbaar te houden. De uitvoering wordt afgestemd op de werkelijke behoeftes van de inwoners van de wijk. Hiervoor is een nauwe samenwerking met bewoners, verenigingen, wijkcentra en scholen noodzakelijk.

Deelnemende partijen

Erasmus Universiteit Rotterdam, Sezer, RoS, Rebel Group, Stichting De Verre Bergen, KPN, Flying Fish, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is beëindigd.

Het voorstel paste niet in het beleid van de gemeente: te grootschalige aanvraag in een keer, additionele financiering gevraagd en de techniek met docking station was niet akkoord.

Deal 34: Fietscampus 010

We stimuleren de wijkhubs van Fietscampus 010, als uitvalsbasis van fiets- en mobiliteitsactiviteiten in de buurt, netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten.

Samenvatting

De wijkhubs van Fietscampus 010 vormen de uitvalsbasis van fietsen mobiliteitsactiviteiten in de buurt. Van daaruit worden netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten verzorgd. Hierdoor biedt een Fietscampus per wijk een passend antwoord op spelende mobiliteitsvragen en -behoeften. Het verbindt daarmee de markt (het aanbod) met bewoners door mobiliteitsaanbieders en -partijen aan wijk specifieke behoeften te koppelen.

Deelnemende partijen

Sezer, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Deel(fiets)systeemaanbieders PO- en VO-scholen, Lokale (zelf)organisaties, Zorg en welzijnsinstellingen actief op buurtniveau, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is vooralsnog beëindigd wegens ontbreken van financiële middelen.

Deal 44: Zon op daken van woningen

We starten een pilot om zon op daken van woningen te realiseren via de oprichting van energiecoöperaties.

Samenvatting

Het faciliteren en stimuleren van lokale initiatieven (energiecoöperaties) is onmisbaar om het bewustzijn van bewoners en bedrijven m.b.t. de energietransitie te vergroten. Deze klimaatdeal moet leiden naar een standaardaanpak en meer energiecoöperaties in de regio.

Deelnemende partijen

VVE010, Woonwijzerwinkel, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar Op naar 90 coöperatieve zonnedaken (Klimaatdeal #54)

© Gemeente Rotterdam