Rotterdams Klimaatakkoord

Archief

Deal 14: Participatie platform

We creëren een overlegplatform met een digitale plek voor uitwisseling van informatie, tips en kennis op het gebied van deze energietransitie.

Samenvatting

Doel van het overlegplatform is het stimuleren van de uitvoering van initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming, schone energie, circulariteit en werkgelegenheid. Zo worden deze initiatieven kansrijker en wordt de energietransitie versneld en opgeschaald.

Deelnemende partijen

Klusbedrijf 2RH, Milieudefensie, Burgerpanel Rotterdam, Archiklas. Werkgroep Duurzaam Mooi Middelland, Wijkenergie Werkt. Alex Energie, Specht in de Stad, Breytner, De transformator, Aktiegroep Oude Westen, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is met succes afgerond.

Deal 19: Vervoersbank

De fietsenbank, gevestigd aan de Pretorialaan in Rotterdam Zuid voegt aan haar service twee elektrische auto’s toe.

Samenvatting

De fietsenbank wordt een vervoersbank, de auto’s kunnen geleend worden door de deelnemers. Hierdoor worden afstanden tot de arbeidsmarkt kleiner en kunnen meer mensen profiteren van mobiliteit.

Deelnemende partijen

Buurauto, Green Choice, Lokaal MKB, Erasmus/ DRIFT, Afrikaanderwijk Coöperatie, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is beëindigd. Naast negatieve gevolgen door COVID-19 bleken ook praktische onmogelijkheden bij de aanbieder – aan doelgroep aanbieden van aangepast tarief-  een belemmering te vormen.  Er is geëvalueerd en besloten om de lessen mee te nemen in opschaling naar de Stadsbrede deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).  

Deal 20: Elektrische car sharing voor iedereen

We ontwikkelen een autodeelprogramma met 100 elektrische auto’s.

Samenvatting

Aan het eind van 2019 wordt een autodeelprogramma uitgerold met 100 elektrische auto’s. Je kunt een auto reserveren via een app en na gebruik overal in Rotterdam achterlaten. Dit concept wordt gekoppeld aan zakelijke auto-deel-initiatieven en initiatieven van bewoners van appartementencomplexen en woonwijken.

Deelnemende partijen

Van Mossel Automotive Groep, Engie, Vestia, Klanten van Van Mossel Automotive Groep (zakelijk autodelen), Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Initiatiefnemer heeft zich bij start teruggetrokken en dit verder zelfstandig ontwikkeld. Bij klimaatdeal #56 stadsbrede deelmobiliteit en klimaatdeal #52 Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers, wordt algemene inzet deelmobiliteit en mogelijkheden free floatingdeelauto’s betrokken. 

Deal 22: Coƶperatie deelmobiliteit

We helpen bewoner met het oprichten van lokale coöperaties waarbinnen zij voertuigen kunnen delen.

Samenvatting

In lokale coöperaties waarbinnen bewoners voertuigen delen, zijn bewoners goedkoper uit, zijn minder voertuigen nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. Het streven is dat minimaal 40% van de voertuigen volledig elektrisch is.

Deelnemende partijen

DEEL, Onze Auto, De Coöperatie Expert, georganiseerde buurtbewoners, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

In Rotterdam is door omstandigheden het concept van Deel! niet tot ontwikkeling gekomen. 

Het initiatief wordt echter als waardevol beoordeeld en wordt betrokken bij de klimaatdeal  Stadsbrede deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Deal 23: Emissievrije belevering van bouwmaterialen

Een leverancier van bouwmaterialen, samen met zijn transporteur, kiest voor emissievrij binnenstedelijk transport.

Samenvatting

Transport van bouwmaterialen zoals betonstraatstenen vergt zware voertuigen, waarvoor nog geen emissievrije modellen op de markt zijn. Een leverancier van bouwmaterialen heeft samen met zijn transporteur het initiatief genomen een emissievrije trailer met trekker aan te schaffen, ten behoeve van de levering van bouwmaterialen voor de gemeente. Doel is het stellen van een voorbeeld, om ook in dit segment de gewenste transitie naar emissievrij binnenstedelijk transport op gang te brengen.

Deelnemende partijen

Struyk Verwo, Post-Breytner, Gemeente Rotterdam

Stand van zaken

Deze pilot is mede door de steun van de rijksoverheid en opdracht van de gemeente haalbaar geworden.

De emissievrije belevering is succesvol van start gegaan en daarmee is deze klimaatdeal afgerond, zie hier voor meer informatie. Verdere initiatieven op gebied van duurzame logistiek krijgen uitwerking via Logistiek 010.

 

Deal 24: Bundeling ophalen bedrijfsafval

We zetten voertuigen die bedrijfsafval inzamelen duurzamer in èn reduceren het aantal vervoersbewegingen.

Samenvatting

Er wordt een “white label” inzamelsysteem ontwikkeld, waarbinnen emissievrije voertuigen rendabel kunnen worden ingezet voor het ophalen van bedrijfsafval. Doel is het duurzamer inzetten van voertuigen die bedrijfsafval inzamelen èn het reduceren van het aantal vervoersbewegingen.

Deelnemende partijen

Renewi, SUEZ, UDS, Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Rotterdam, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal loopt gelijk op met de klimaatdeal Emissievrije belevering van bouwmaterialen (Klimaatdeal #23). Daarmee is deze klimaatdeal succesvol afgerond, voor meer informatie zie hier.

Verdere initiatieven op gebied van duurzame logistiek krijgen uitwerking via  Logistiek 010.

Deal 27: Groene Connectie Rotterdam Centrum

We gaan een groen lint creëren door herinrichting van de verkeersaders Blaak, Mariniersweg, Goudse Singel en Weena.

Samenvatting

Op weg naar een groene ring fungeren kleine interventies op strategische plekken als wegbereider.

Deelnemende partijen

Stadslab Luchtkwaliteit, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Door middel van workshops en wandelexpedities zijn de vergezichten verkend.

Deze deal krijgt een vervolg in de realisatie van de 7 stadsparken. Dit zijn met uitzondering van Weena/Hofplein andere plekken.

Voor 2021 zijn er nog geen vervolgacties voorzien door initiatiefnemers.

Deal 28: Ondernemerstafel

We zetten een netwerk op van ondernemerskoepels en invloedrijke werkgevers, die manieren bedenken waarmee we de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord kunnen realiseren.

Samenvatting

De ambities van het Klimaatakkoord zijn neergelegd in een netwerk van ondernemerskoepels en invloedrijke werkgevers (R10). Dat netwerk stelt een koplopers groep samen, die elkaar uitdaagt om manieren te bedenken waarmee bedrijven de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord kunnen realiseren.

Deelnemende partijen

De Verkeersonderneming, VNO/NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs en invloedrijke werkgevers (R10). Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar de Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers (Klimaatdeal #52).

Deal 29: Zakelijke deelmobiliteit

We zetten een hub op met elektrische deelauto’s voor de zakelijke markt.

Samenvatting

De elektrische deelauto is door zijn mobiliteitsgarantie een goed alternatief voor een eigen auto of de lease-, huur- of poolauto.  We zetten daarom een hub op met elektrische deelauto’s voor de zakelijke markt. Doordat het autodeelsysteem vraag gestuurd is, worden grondstoffen en kostbare ruimte efficiënt ingezet.

Deelnemende partijen

Amber *), ASR, APCOA Parking, Green Business Club Alexander, Politiedienstencentrum Marten Meesweg, Prorail, Computer Futures, Thornico, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

De deal heeft een concreet vervolg gekregen in de Kruispleingarage waarin september 2021 een pilot voor 1 jaar is gestart met elektrische deelauto’s (3 aanbieders)Vervolg mogelijk in klimaatdeal # 52 werkgeversaanpak en/of klimaatdeal #56. 

Deal 33: Stadsbrede deelfiets

We zetten een deelfietssysteem op, waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat.

Samenvatting

Er wordt gewerkt aan een deelfietssysteem waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat. Het stimuleren van alternatief vervoer ten opzichte van de auto is belangrijk om de stad bereikbaar, gezond en leefbaar te houden. De uitvoering wordt afgestemd op de werkelijke behoeftes van de inwoners van de wijk. Hiervoor is een nauwe samenwerking met bewoners, verenigingen, wijkcentra en scholen noodzakelijk.

Deelnemende partijen

Erasmus Universiteit Rotterdam, Sezer, RoS, Rebel Group, Stichting De Verre Bergen, KPN, Flying Fish, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is beëindigd.

Het voorstel paste niet in het beleid van de gemeente: te grootschalige aanvraag in een keer, additionele financiering gevraagd en de techniek met docking station was niet akkoord.

Deal 34: Fietscampus 010

We stimuleren de wijkhubs van Fietscampus 010, als uitvalsbasis van fiets- en mobiliteitsactiviteiten in de buurt, netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten.

Samenvatting

De wijkhubs van Fietscampus 010 vormen de uitvalsbasis van fietsen mobiliteitsactiviteiten in de buurt. Van daaruit worden netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten verzorgd. Hierdoor biedt een Fietscampus per wijk een passend antwoord op spelende mobiliteitsvragen en -behoeften. Het verbindt daarmee de markt (het aanbod) met bewoners door mobiliteitsaanbieders en -partijen aan wijk specifieke behoeften te koppelen.

Deelnemende partijen

Sezer, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Deel(fiets)systeemaanbieders PO- en VO-scholen, Lokale (zelf)organisaties, Zorg en welzijnsinstellingen actief op buurtniveau, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

De opzet van de fietscampus heeft geen vervolg gekregen. Wel wordt er volop ingezet om alle Rotterdammers de mogelijkheid te bieden om te fietsen. Meer dan 1.500 Rotterdammers (jong & oud) een eigen fiets gekregen in 2021. Meer dan 500 Kinderfietsen opgehaald om ze een tweede leven te geven. 

Deal 44: Zon op daken van woningen

We starten een pilot om zon op daken van woningen te realiseren via de oprichting van energiecoöperaties.

Samenvatting

Het faciliteren en stimuleren van lokale initiatieven (energiecoöperaties) is onmisbaar om het bewustzijn van bewoners en bedrijven m.b.t. de energietransitie te vergroten. Deze klimaatdeal moet leiden naar een standaardaanpak en meer energiecoöperaties in de regio.

Deelnemende partijen

VVE010, Woonwijzerwinkel, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar Op naar 90 coöperatieve zonnedaken (Klimaatdeal #54)

Deal 45: Scheiden van GFT in studenten flats

We gaan met de Erasmus Sustainability Hub, Rotterdam Circulair, SSH en Stadswonen afspraken maken over het inzamelen van gft in hun hoogbouw panden.

Samenvatting

In 2024 moet in heel Rotterdam gft gescheiden worden ingezameld. Op dit moment gebeurt dit wel bij de meeste laagbouwwoningen, maar niet bij hoogbouw.  Wij willen vooral studenten bewust maken rondom dit thema.

Deelnemende partijen

Stadswonen, Stichting Studenten Huisvesting, Erasmus Sustainability Hub, Gemeente Rotterdam

Stand van zaken

In 2021 wordt de klimaatdeal omgezet naar verwaarding van groente-, fruit- en etensresten (GFE) in woonwijken. Project wordt samengevoegd met lopende pilot GFE inzameling pilots omdat hier de schaal op termijn zit. 

Scheiding en verwerking van huishoudelijk afval is een taak van de gemeente. Daarom is besloten deze deal af te sluiten en door te gaan met een gemeentelijke pilot bij specifieke Rotterdamse wijken waarbij GFE afval apart wordt opgehaald (naast glas, karton en overig).

Deal 49: Zero Food waste pakketten voor studenten

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam gaat in samenwerking met de Erasmus Sustainability Hub voedselpakketten uit reststromen aan studenten aanbieden.

Samenvatting

Elke week kunnen studenten zo’n pakket met groente en fruit ontvangen in ruil voor 3 vrijwilligersuren per maand bij Stichting Zero Foodwaste.

Deelnemende partijen

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam, Erasmus Sustainability Hub, Gemeente Rotterdam.

Stand van zaken

Aangepast door COVID-19. Zero Food Waste kon niet aan studenten leveren in verband met COVID-19. De koers van het bedrijf is aangepast en is restromen door COVID-19 gaan opwaarderen en her distribueren. De tafel ondersteunt bij advies over businessmodel en focus.

In 2021 werd de klimaatdeal omgezet naar een nieuwe, stevige lead partner met bredere impact. Focus wordt verwaarding voedselafval in de stad.

Op korte termijn is het voorstel om ondersteuning en hulp bij bedrijfsmodel Zero Food Waste, maar sturing op schaal (impact) en financiële duurzaamheid is nodig.

© Gemeente Rotterdam